توسعه مهارت های فردی

توانایی هر فرد برای انجام فعالیت های مختلف را مهارت های فردی می گویند. مهارت های فردی به صورت اکتسابی به دست می آیند و هر فردی جهت دستیابی به این توانایی ها نیاز به تلاش، تمرین، پشتکار و برنامه ریزی دارد. رشد و بهبود بخشیدن مهارت های فردی در زمینه های تخصصی و مورد علاقه را توسعه مهارت های فردی می نامند.  توسعه مهارت های فردی در نهایت سبب خواهد شد که انسان به فردی توانمندتر در حیطه و رشته تخصصی اش تبدیل شود.

در این قسمت به ارائه مقالاتی در زمینه تکنولوژی و طراحی آموزشی می پردازیم و نوآوری های جدید در حوزه آموزش را معرفی خواهیم کرد.

توسعه مهارت های فردی